Please be aware that while we are still accepting orders, delivery will be delayed until the Community Quarantine in Luzon has been lifted. Thank you for your patience. Be safe and healthy!

Announcement: Regarding Your Orders

 

Hello, kababayans!

Thank you so much for placing your orders.

We hope that you and your family are safe and healthy in these trying times.

As part of our responsibility, we would like to inform you that there may be delays in delivery due to our current situation regarding COVID-19. The well-being of our employees and customers is our top priority.

Thank you for your patience!

--

Magandang araw, mga kababayan!

Nais naming magpasalamat sa inyong patuloy na pag-tangkilik sa Juan Balikbayan.

Umaasa kami na kayo at ang inyong mga pamilya ay ligtas at malusog sa ngayong panahon ng sakuna.

Dahil responsibilidad din namin ang inyong kapakanan, gusto naming ipaalam ang posibilidad sa mga pag-antala/pagpapaliban ng aming mga padala dulot ng tuloy na pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa.

Ang aming pangunahing tungkulin ay ang kalusugan ng aming mga empleyado at mga mamimili.

Maraming salamat sa pag-unawa.